Защита на личните данни

„Защита на личните данни“

Невин Фети

Издателски комплекс „Труд и право“ представя новата книга „Защита на личните данни“ с автор Невин Фети.

Изданието цели да предостави приложно знание за цялостната система от нормативно установените правила, на които се основава защитата на личните данни.

Книгата е разделена на пет части, посветени на важните и основни въпроси по темата за защита на личните данни. Първата част разглежда правната уредба, спецификата на нейния понятиен апарат, принципите и основанията за обработване на лични данни, както и изискванията за законосъобразност на обработването им. Втората част анализира правата на субектите на данни и обхваща съдържанието и правилата за практическото им реализиране. Предложени са и образци на искания за упражняване на съответните права, както и образци на уведомявания за предприети действия по тях от страна на администратора. Третата част е отделена на задълженията на администраторите, свързани с въвеждането на подходящи технически и организационни мерки за защита, които да гарантират и да им дадат възможност да докажат, че обработването на личните данни съответства на нормативните изисквания. Четвъртата част обхваща статута на надзорните органи за защита на личните данни, компетентността на водещия надзорен орган и Европейския комитет по защитата на данните. В тази част са обхванати и средствата за правна защита на субектите на данни и с условията за налагане на наказания на администраторите и обработващите лични данни. Петата част обхваща изискванията за предаване на лични данни на трети държави или международни организации, т.нар. трансфер на лични данни.

В приложения са поместени актовете на ЕС, които установяват новата правна рамка на защитата на личните данни, някои насоки и становища на Работната група по чл. 29 (след 25.05.2018 г. Европейски комитет по защитата на данните), както и образци за илюстриране на практическите възможности за прилагане на уредбата.

За повече информация>>