Столична община търси Юрисконсулт

Столична община – район „Искър“ търси Юрисконсулт в отдел „Контрол по строителството“ по трудово правоотношение по заместване.

Юрисконсултът следи за законосъобразността на актовете и действията на служителите в администрацията; оказва квалифицирана правна помощ на служителите в отдела при изпълнение на техните функции и дава мнения, съвети и справки по правни въпроси; съставя и подпомага съставянето на проекти за актове и документи и изразява компетентно становище при съгласуването им; изразява мнението си по законосъобразността на решения, заповеди, договори.

Изисквания за заемяне на длъжността: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, професионален опит не се изисква, компютърна грамотност.

Срок за кандидастване: 26 януари 2021 г.

За повече инфорамация>>