Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика

„Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част V. Действия на задълженията – изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63-98)“

Съставител: Константин Кунчев

Издателство „Сиби“ представя част V на „Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика“.

В сборника е събрана и систематизирана съдебна практика по тълкуването и прилагането на ЗЗД. Посочена е и правна литература, която разглежда проблемите в конкретната област.

Включената съдебна практика обхваща актове, постановени в периода 1952-2017 г.: тълкувателни решения и постановления на Пленума на ВС; тълкувателни решения на ВС и ВКС; решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК, както и други съдебни актове.

В петата от обособените по теми части подробно се обръща внимание на действията на задълженията – изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63–98 ЗЗД).

Решенията, които са поместени, засягат основни въпроси на облигационното и търговското право и свързаните с тях проблеми от вещното, семейното, наследственото право и гражданския процес. Към всяка разпоредба са отнесени и избрани извадки от решения и е изведен спорният въпрос, по който се търси разрешение.

За повече информация>>