Защитникът в наказателния процес на Република България

„Защитникът в наказателния процес на Република България“

Десислава Давидкова-Димитрова

Изследването е посветено на фигурата на защитника в българския наказателен процес по пълномощие или по назначение.

Авторът разглежда някои особености във взаимоотношенията между защитника и обвиняемия.

Книгата анализира в теоретичен аспект фигурата на защитника в наказателния процес. Направена е обща характеристика на защитника в наказателното производство, изследвано е историческото развитие на тази процесуална фигура. Предмет на анализ са видовете защита на обвиняемия, осъществявана от защитник, както и предпоставките за възникване на защитника в наказателния процес. Направени са изводи за процесуалното положение на защитника, разгледани са неговите права и задължения. Проучена е практиката на българските наказателни съдилища и относимите решения на КС, изследвана е юриспруденцията на ЕСПЧ и са направени изводи за съответствието на българското законодателство и съдебна практика с европейските стандарти.

Установени са и редица неясноти и противоречия в съдебната практика, като са дадени конкретни идеи за тяхното преодоляване. Отправени са препоръки за подобряване на закона, като са формулирани предложения de lege ferenda.

За повече информация>>