Увеличаване на капитала на акционерно дружество

“Увеличаване на капитала на акционерно дружество”

Таня Бузева

Издателство “Сиби” представя книгата „Увеличаване на капитала на акционерно дружество“ с автор Таня Бузева.

В изданието систематично са дефинирани и представени три модела на увеличаване на капитала, под които са подведени уредените в Търговския закон фактически състави.

Книгата поставя фокус върху уредбата на акционерните дружества по Търговския закон, а правилата на ЗППЦК относно публичните дружества са разгледани за сравнение. Анализът изхожда от правилата на европейското дружествено право, от германския правен модел, който е в основата на уредбата по Търговския закон, както и от разрешенията в други развити европейски законодателства.

Изследването се базира на българската правна литература и съдебна практика, както и на сравнителноправни изследвания относно правото на други държави членки на Европейския съюз.

За повече информация>>