Трудово право

„Трудово право“

Васил Мръчков

Издателство „Сиби“ представя десетото преработено и допълнено издание на учебника „Трудово право“.

Книгата е написана по действащото българско трудово право. В нея са разгледани въпросите на възникването, действието и прекратяването на индивидуалното трудово правоотношение, както и на колективното трудово право: сдружаване на работниците и работодателите, тристранно сътрудничество, колективно договаряне, информиране и консултиране на работниците, колективни трудови спорове, право на стачка и др.

За повече информация>>