Оздравителният план

„Оздравителният план“

Емил Радев

Издателски комплекс „Труд и право“ издава новата книга „Оздравителният план“ с автор Емил Радев.

Книгата предлага цялостно изследване на оздравителния план според процедурата по несъстоятелност, уредена в Търговския закон.

Трудът е насочен към анализ на важни въпроси, свързани с практическото приложение на уредбата на оздравителния план и цели да обоснове подход за разрешаването им. Анализът се основава на достиженията на доктрината и на съдебната практика и обхваща материалноправните и процесуалните аспекти на оздравителния план. Въпросите са разгледани в контекста на производството по несъстоятелност и неговите фази. Изследвани са и спецификите на плана, произтичащи от прякото приложение на правото на Европейския съюз.

За повече информация>>