Споразумението в българския наказателен процес

„Споразумението в българския наказателен процес“

Гергана Маринова

Книгата е посветена на диференцираната процедура по сключване на споразумение в наказателния процес и на начина, по който е уредена и се прилага в България.

Авторът започва с по-общия въпрос за същността, смисъла и видовете диференцирани процедури по НПК и за различието между тях и особените правила. Представя споразумението в три други държави – Германия, Италия и САЩ, с което успява да направи сравнения и загатва множество идеи и аргументи. Централно място в изследването логично заема споразумението в българския наказателен процес, като авторът анализира законовата уредба, съдебната практика на първоинстанционните съдилища и на ВКС (с оглед на производството по възобновяване на наказателни дела), прави и предложения de lege ferenda.

За повече информация>>