Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс

Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс

Румен Марков

Книгата е монографично изследване на принудата като vis absoluta и vis compulsivа  и обстоятелство, изключващо и смекчаващо наказателната отговорност на принудения субект, както и относно новия член 16а от Наказателния кодекс.

Главно място е отделено на анализа на чл. 16а НК, с който в нашето право се въвежда чл. 8 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него.

Авторът извежда доказателството, че не е възможно принудата да изключи вината, както неточно е обявено в чл. 16а от НК, и че транспонирането в чл. 16а е извършено в разрез с класически постановки, утвърдени в българската юриспруденция и вековна правна традиция.

Резултатите от изследването са използвани за предложения de lege ferenda. Предлага се отмяната на чл. 16а от НК и изменения в уредбата на трафика на хора. Предлага се създаването в НК на нов член 159д, който да замести чл. 16а, ако бъде отменен.

За повече информация>>