Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес

„Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес“

Ивайло Костов

В книгата са изследвани въпросите, свързани с преклудирането на правото на ответника да противопостави възражения срещу предявения иск в общия исков процес. Разгледана е процесуалната уредба в България до приемането на ГПК през 2007 г., направена е и съпоставка с действащите законодателни решения в Италия, Франция, Англия и Германия.

Понятието „преклузия“ е изведено въз основа на обширното историческо и сравнителноправно проучване, както и са изследвани произтичащите от нея последици за ответника при упражняване на защитата му по същество срещу предявения иск.

Направени са предложения за промяна на действащата процесуална уредба, която е неудачна и не отговаря на съвременните изисквания за конструиране на процедурата по граждански дела.

За повече информация>>