Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека

„Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека“

Александър Стойнов

Издателство „Сиела“ представя учебника „Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека“ с автор Александър Стойнов.

Книгата е разделена на три части престъпления против личността, престъпления против правата на гражданите и престъпления против брака, семейството и младежта.

Раздела „Престъпления против личността“ включва обща характеристика и система на тези престъпления и разглежда съставите на престъпления против живота и здравето на личността, против свободата на личността, против доброто име, честта и достойнството на личността, против половата неприкосновеност на личността и против половия морал и трафика на хора.

Втората част „Престъпления против правата на гражданите“ отново прави обща характеристика и система на тези престъпления, както и преглед на престъпления против лични права, против лично-икономическите права на гражданите.

И последната трета част от престъпления, върху които книгата акцентира, са против брака, семейството и младежта. В нея са включени престъпления против брака, семейството и гражданското състояние и против младежта.

За повече информация>>