Действие на договора по отношение на лицата

„Действие на договора по отношение на лицата“

Таня Йосифова

Издателство „Сиби“ представя новата книга „Действие на договора по отношение на лицата“ с автор Таня Йосифова.

Изданието е посветено на въпросите, свързани с действието на договора между страните по него (т.нар. „вътрешно действие“) и спрямо трети лица („външно действие“). Отделено е внимание на понятието за договор и неговото сключване.

Вътрешното действие е разгледано през призмата на принципа на облигаторното действие на договора и на принципа на относителното действие на договора. Външното действие касае хипотези, при които за трети лица, които не са страни по договора, се пораждат облигационните му права и задължения било в пълен обем, било ограничено. Разгледани са въпросите на противопоставимостта на договора, относителната недействителност в българското гражданско право, правната природа на Павловия иск, отговорността на трето лице, попречило недобросъвестно на изпълнението на договора и други.

Таня Йосифова е доцент по гражданско и семейно право и преподавател в Университета за национално и световно стопанство, арбитър към Арбитражния съд на Българската стопанска камара и адвокат от Софийската адвокатска колегия.

За повече информация>>