Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК

„Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК“

Емилия Панайотова

Издателство „Сиби“ представя новата книга „Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК“ с автор Емилия Панайотова.

Изданието е посветено на формирането, същността и последиците от нарушаване на основните принципи на изпълнителната дейност. Тяхното обособяване и изясняване е осъществено при съблюдаване на разликата между форми на изпълнителната дейност и форми на дейност на административните органи.

При осъществяване на изследването авторът е приложил комплексен подход – използвани са достиженията на общата теория на правото, на конституционното право, на правото на ЕС, на международното публично право, наред с тези на теорията на административното право и на административния процес. На основата на задълбочен анализ на относимата към разглежданите въпроси практика на СЕС, на ЕСПЧ, на КС, на ВАС и на другите административни съдилища са откроени проблеми в правната уредба на основните принципи на изпълнителната дейност и са направени съответни предложения de lege ferenda.

За повече информация>>