Акционерно дружество

„Акционерно дружество“

Ангел Калайджиев

Издателство „Сиби“ представя новата книга на Ангел Калайджиев „Акционерно дружество“.

Анализът се основава на българската правна уредба и вторичните източници на правото на ЕС за акционерното дружество. Формулирано е научно определение на явлението.

Последователно са разгледани различните видове акционерни дружества – непублично дружество, публично дружество и европейско дружество, и техните особености във връзка с учредяването, капитала, акциите, органите за управление, прекратяването и други проблеми.

В изследването е обсъдена българската литература и съдебна практика, както и сравнителноправни изследвания, посветени на правото на Европейския съюз и на правото на други държави членки.

За повече информация>>