Административно обслужване

„Административно обслужване“

Алеко Джилджов и Мария Нейкова

Издателство „Сиби“ представя съавторската книга на Алеко Джилджов и Мария Нейкова – „Административно обслужване“.

Книгата започва с преглед на значението на административното обслужване и някои основни дефиниции във връзка с него и преминава през принципите и нормативната уредба на административното обслужване.

Специално внимание авторите отделят на същността на административното обслужване на принципа на „едно гише“ и основните му стъпки на организиране.

Разгледани са правилата за организиране на това обслужване, както и служебния обмен на информация и доказателствените средства.

Акцент е поставен и върху начините за заявяване и получаване на административни услуги и специално на получаването по електронен път.

За повече информация>>