Конкурс за съдебни помощници в СГС

Софийски градски съд обявява конкурс за заемане на 5 щатни бройки на длъжност „съдебен помощник“ в Софийски градски съд.

Съдебните помощници подпомагат съдиите в правораздавателната им дейност; извършват проверка по допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна; изготвят проекти на съдебни актове; проучват, анализират и обобщават правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси; дават мнения по дела, изготвят доклади и становища по правни въпроси; изпълняват и други задачи, възложени от административния ръководител, неговите заместници или съдии.

Изискванията за заемане на длъжността са следните: кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 162 ЗСВ; висше юридическо образование със среден успех от следването и държавните изпити не по-нисък от 4.50, познаване на действащата нормативна уредба и тълкувателната практика на ВКС, висока езикова и писмена култура, отлична компютърна грамотност и умения за работа в екип.

Конкурсът и оценяването на кандидатите се провежда на три етапа – допускане по документи, писмен изпит и устен изпит, а оценяването се извършва по шестобалната система.

Краен срок за кандидатстване: 28 ноември 2019 г.

Повече информация>>