Конкурс за главен експерт в Администрация на главния прокурор

Прокуратурата на Република България обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността Главен експерт в сектор „Международни програми и проекти и обществени поръчки, възлагани по тях“, отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Административно-правна“ при Администрация на главния прокурор.

Главният експерт в сектора участва в подготовката на програмни документи; участва в подготовката и провеждането на процедурите по възлагане на обществени поръчки; изготвя проекти на документи за възлагане на обществени поръчки; води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки; съдейства при изготвянето и воденето на регистър за дейностите; осъществя методическа помощ в работата по обслужване на прокуратурите; изпълнява и други задължения, възложени от ръководителя; осъществява процесуално представителство; осъществява комуникация и координация с междинните звена, координационните звена, одитиращите и сертифициращите органи; участва в разработването на вътрешните правила, процедури, доклади, отчети и други.

Изискванията, на които следва да отговарят кандидатите, са: висше юридическо образование, не по-малко от 5 години юридически стаж, професионален опит в изготвянето на технически задания и методики за оценки при подготовка на документации за участие в обществени поръчки, компютърна грамотност: MS Office, Internet.

След подбор по документи се провежда събеседване с допуснатите кандидати.

Срок за подаване на документи: 11 октомври 2018 г.

За повече информация>>