Конкурси за криминалисти в страната и София

Прокуратурата на Република България обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността  „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба.

Криминалистът анализира дейностите в отдела във връзка с подпомагане работата на следователите по досъдебните производства; участва като вещо лице или специалист – технически помощник в извършване на огледи на местопроизшествия или други процесуални действия при строго спазване изискванията на НПК; заснема с фото- и видеокамера; изземва веществени доказателства; извършва криминалистичен анализ на обстоятелства по досъдебни производства и съдейства на следователите при назначаване на експертизи; изготвя експертизи и/или експертни справки в областта на криминалистиката в съответствие с квалификацията и специалната си подготовка; явява се при призоваване в съдебни заседания за защита на експертните си заключения по експертизи, изготвени във връзка с изпълнение на служебните си задължения; обезпечава технически провеждането и документирането на действия по разследването и пр.

Изискванията за заемане на длъжността са: висше образование в областта на хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки; сигурност и отбрана; професионално направление: филология; право; физически науки; химически науки; биологически науки; математика; информатика и компютърни науки; машинно инженерство; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника; материали и материалознание; архитектура, строителство и геодезия; металургия; химични технологии; общо инженерство; национална сигурност; военно дело; 5 години трудов стаж; професионален опит в областта на криминалистиката и изготвяне на криминалистични експертизи – 5 години; компютърна грамотност: MS Office, Internet. С предимство ще бъдат кандидатите, притежаващи професионална насоченост в областта на графическото и техническо изследване на документи.

След подбор по документи се провежда конкурс чрез писмен тест и събеседване по въпроси от областта на криминалистиката, при вземане предвид релевантен опит, относим към изискванията за длъжността и професионална мотивация за работа в ПРБ.

Краен срок за кандидатстване:  8 юни 2019 г.

Прокуратурата на Република България обявява конкурси за криминалисти и в ОП-Бургас, ОП-София, ОП-Велико Търново, ОП-Шумен, ОП-Благоевград, ОП-Варна, ОП-Пловдив, ОП-Русе и ОП Стара Загора.

За повече информация>>