Pan-European Seal студентска стажантска програма

Университетска мрежа Pan-European Seal е стажантска програма, която свързва академичните среди и пазара на труда в различни области (интелектуална собственост, право, финанси, бизнес, инженеринг и др.) за насърчаване и разпространение на интелектуалната собственост сред академичната общност. Програмата се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в Аликанте, Испания.

Програмата дава на младите висшисти с високи постижения достъп до едногодишен (12 месеца) платен от СЕСИС стаж.

Броят на предлаганите длъжности се определя на годишна база.

ИТИБ e координатор от страна на УНСС по меморандума за сътрудничество със СЕСИС. Програмата за професионален стаж в рамките на Pan-European Seal е насочена към установяване на стабилна връзка между СЕСИС и УНСС. Сред целите на програмата са:

  • насърчаване на използването на онлайн инструменти на двете ведомства сред преподавателите и студентите в УНСС;
  • осигуряване на достъп на талантливите млади хора до пазара на труда в областта на интелектуалната собственост;
  • насърчаване на мултикултурния обмен.

По силата на меморандума, на годишна база, УНСС предлага на двете институции списък със студенти, от които на конкурсен принцип СЕСИС избира най-подходящите за провеждане на едногодишен платен стаж, вземайки предвид изискванията на програмата и нуждите на двете институции.

Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост ще избере стажанти на база списъка с кандидати, който им е изпратен от страна на Института по творчески индустрии и бизнес. Тези, които желаят да участват в програмата трябва да отговарят на изискванията и да подадат нужните документи.

Студентите трябва да се обучават в ОКС Магистър на УНСС или в четвърти курс (последна година) на ОКС Бакалавър. Студентите трябва да владеят един от официалните езици на институцията, в която желаят да бъдат стажанти. За СЕСИС – английски, немски, френски, испански, италиански. Владеенето на език се удостоверява с притежаването на сертификат за ниво B1 или по-високо.

Студентите ще трябва да завършат безплатни онлайн дистанционни курсове на английски език, като продължителността им е между 3 и 8 астрономически часа (в зависимост от курса). Курсовете са към СЕСИС и студентите успешно трябва да ги завършат, за да започнат стажа. За кандидатстващите за стаж в СЕСИС, сертификатите трябва да са част от документите им за кандидатстване (до 9 април 2020 г. трябва да са изкарали курсовете).

В процеса на подбор като предимство ще се считат:

  • Получени сертификати от други, успешно преминати курсове, които доказват интереса на кандидатите към избрания от тях отдел на СЕСИС
  • Владеенето на втори език, официален за СЕСИС
  • Реализирано участие по програми за мобилност на студенти Еразъм

Кандидатстващите за стаж в СЕСИС не трябва да са ползвали или да се ползват от стаж (платен или не) и да са били помощници на член на Европейския парламент, консултанти на договор или изследователи, или временен, на договор или помощен персонал в Европейска институция, агенция или орган.

Стажантите може да са граждани на държави членки на Европейския съюз. Институтът по творчески индустрии и бизнес (ИТИБ) може да предложи само един гражданин на трета страна в списъка, който ще предостави на двете организации.

Департаменти на организацията, в които може да бъде проведен стажът:
Право
Право на интелектуалната собственост
Икономикс – Бизнес администрация
Информационни технологии – решения за обслужване на клиенти , дата анализатор , софтуерен инженер, бизнес анализатор, сигурност на информационните технологии
Политически науки и международни отношения
Комуникации
Управление на съоръженията – логистик
Човешки ресурси
Управление на интелектуална собственост и знание

Стажът започва на 16 септември в Аликанте, Испания. Одобрените за стаж в СЕСИС могат да получат средства, с които да бъдат подпомогнати техните разходи за пътуване от страната на произход до мястото на провеждане на стажа и обратно. Стажантите поемат разходите по своето настаняване в града, в който ще се проведе стажът.

Краен срок за кандидатстване: 9 април 2020 г.

За повече информация>>