Конкурс за законодателни сътрудници

Народното събрание на Република България за поредна година обявява Конкурс за набиране на нови законодателни сътрудници.

Целите на Програмата са информационното осигуряване на законодателната дейност на народните представители и разширяване участието на гражданското общество в законодателния процес.

Участието в Студентската програма е насочено към студенти, които:

  • проявяват интерес към законотворческия процес в българския пар­ламент;
  • желаят да бъдат активни участници при определяне на ефективни законодателни решения;
  • проявяват любопитство за развитието на съвременното законода­телство и чуждестранни законодателни системи;
  • желаят да имат принос в процеса на синхронизация на българско­то с европейското законодателство;
  • стремят се да подобрят своята чуждоезикова подготовка в област­та на правото.

Изискванията към кандидатите са следните:

  • да са студенти от трети, четвърти и пети курс, дипломанти или мла­ди специалисти по специалност: право, международни отношения, политология, публична администрация;
  • да притежават добра компютърна грамотност;
  • да владеят чужди езици (минимум един, повече би било предим­ство);
  • да са запознати с юридическата терминология;
  • да имат добро представяне по време на учебния процес.

След успешно приключени три законодателни проучвания, законодателните сътрудници получават удостоверение за своето участие в Програмата.

Подборът на участници се извършва чрез конкурс по документи и интервю.

Краен срок за подаване на документи за участие: 15 януари 2020 г.

За повече информация>>