Конкурс за Главен юрисконсулт в Министерство на земеделието, храните и горите

Министерство на земеделието, храните и горите обявява конкурс за заемане на длъжността Главен юрисконсулт в отдел Организиране и провеждане на обществени поръчки, дирекция Обществени поръчки.

Главният юрисконсулт в отдела осъществява дейности в областта на обществените поръчки, изготвя предложения за стартиране на процедури за възлагане на ОП и и становища с препоръки към докладни записки за възлагане на ОП без провеждане на процедура /чрез обява/, с оглед законосъобразното провеждане на процедурата или възлагането на поръчката без провеждане на процедура, изготвя и изпраща информация за сключени договори за обществени поръчки до АОП – за вписване в Регистъра на ОП и/или до Официален вестник на ЕС, изготвя и изпраща информация за изпълнени или прекратени договори за ОП в сроковете, определени в ППЗОП, осъществява процесуално представителство по дела, подписва с електронен подпис и изпраща за публикуване в Регистъра за ОП, документи, свързани с обявяване, провеждане и приключване на ОП по реда на ЗОП.

Изискванията за заемане на длъжносттаса следните: висше юридическо образнование, придобита юридическа правоспособност, минимум 5 години професионален опит, компютърна квалификация – владеене на Microsoft Office – Word, Excel, електронна поща, Internet, правно-информационни продукти.

Конкурсът се провежда след подбор по документи чрез решаване на тест и интервю.

Краен срок за подаване на документи: 12 януари 2018 г.

За повече информация>>