Конкурс за главен юрисконсулт в МВР

Министерство на вътрешните работи обявява конкурс за заемане на длъжността главен юрисконсулт в отдел „Процесуално представителство“ при дирекция „Правно-нормативна дейност“.

Главният юрисконсулт в отдела осъществява процесуалното представителство на МВР пред съдилищата и юрисдикциите по дела; изготвя и заверява процесуални документи в хода на съдебните дела, изисква информация и доказателства; осъществява процесуалното представителство по административни дела, образувани по жалби срещу ИАА, ОАА и подзаконови нормативни актове; осъществява процесуалното представителство по наказателни дела; извършва необходимите действия за образуване и водене на изпълнителни дела за удовлетворяване на признатите със съдебни решения интереси на МВР; осъществява процесуалното представителство пред КЗД и КЗЛД; изготвя становища и проекти на актове по жалби против ИАА за налагане на принудителни административни мерки и осъществяване на процесуалното представителство по жалби срещу издадени ИАА и др.

Изискванията към кандидатите за заемане на длъжността са следните: висше юридическо образование, юридическа правоспособност, минимум 5 години професионален опит.

Конкурсът се провежда след подбор по документи чрез решаване на тест и интервю.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса: 21 януари 2019 г.

За повече информация>>