Проект „Студентски практики“ стартира

Министерство на образованието и науката стартира за поредна година проект „Студентски практики“ фаза 2 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Целта на проекта е да помогне на студентите в натрупване на допълнителни знания и умения в професионалното им направление и да улесни реализацията им на пазара на труда. Проекта цели още да стимулира връзката между висшите училища и бизнеса, за да повиши процента на студенти наети непосредствено след дипломирането им.

За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда, могат да кандидатстват студенти, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, които се обучават във висшите училища-партньори по проекта.

Практическото обучение, за което кандидатства студента, трябва да съответства на изучаваната от него специалност или професионално направление. Практиката се провежда в рамките на 240 астрономически часа, в реална работна среда, в изпълнение на задачи по нарочно изготвена програма.

При успешно приключила практика, студентът получава от висшето училище удостоверение, подписано от представляващия висшето училище и подпечатано.

За всяко успешно приключило и потвърдено практическо обучение студентът получава стипендия.

За повече информация>>