Стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година.

Стипендии са предвидени за български граждани – студенти в български държавни висши училища за обучение в чуждестранни висши училища. Подборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник в съответния конкурс въз основа на критериите степен на мотивация, информираност за обучението в съответната страна, комуникативност, качество на документите и бъдеща реализация. Избраните кандидатури се съгласуват с приемащата страна, чието решение е окончателно и не подлежи на обжалване. В общия случай приемащата страна осигурява стипендия и медицинско обслужване съгласно действащото законодателство, освобождаване от такси за обучение, настаняване в студентско общежитие и ползване на студентски стол срещу заплащане, достъп до библиотеки, архиви и др., освобождаване от такси за пребиваване или за продължаване на престоя. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка на кандидата.

Стипендиантската програма предоставя възможност за частичен и пълен срок на обучение, летни езикови курсове и семинари в държавите Индия, Йордания, Гърция, Румъния, Турция, Армения, Виетнам, Япония и др.

Стипендии са предвидени и за на български граждани за следдипломно обучение,специализация, обмяна на опит, провеждане на научни изследвания, четене на лекции и др. в чуждестранни висши училища и научни организации. Изборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник в съответния конкурс въз основа на критериите степен на мотивация, научен принос, работна програма, качество на документите. Избраните кандидатури се съгласуват с приемащата страна, чието решение е окончателно и не подлежи на обжалване. В общия случай приемащата страна осигурява: стипендия и медицинска помощ съгласно действащото законодателство, освобождаване от такси за обучение, настаняване в студентско общежитие и ползване на студентски стол срещу заплащане, достъп до библиотеки, архиви и др., освобождаване от такси за пребиваване или за продължаване на престоя. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж, са за сметка на кандидата.

Стипендиантската програма за преподаватели, изследователи и докторанти предоставя възможност за изследвания в държавите Индия, Иран, Гърция, Монголия, Полша, Словения, Армения, Чехия, Япония и др.

За повече информация>>