МОН предоставя стипендия за обучение в Европейския университетски институт

През 2016 г. Министерството на образованието и науката става пълноправен член на Европейския университетски институт и предстои да предостави за първи път стипендия за обучение на докторант – за академичната 2018-2019 година.
 
Европейският университетски институт (ЕУИ), базиран във Флоренция, е създаден през 1972 г. на базата на междуправителствено споразумение от четири страни членки на Европейския съюз: Италия, Франция, Люксембург и Холандия, и предлага докторски програми и научни изследвания по история и цивилизация, икономически, юридически, политически и правни науки.
 
Стипендията е в размер на 1 315 евро на месец, която ще бъде изплащана 12 месеца в годината. На одобрения кандидат се полагат средства и за транспорт, застраховка и издръжка на семейството. Първите три години от следването на докторанта в ЕУИ се покриват от страната членка, а четвъртата и последна година от следването е за сметка на ЕУИ.
 
Изискванията, на които следва да отговарят кандидатите, са следните: да са български граждани (без оглед на държавата, в която пребивават) или гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, пребивавал постоянно в България не по-малко от 5 години към крайния срок за кандидатстване;  да са придобили образователно-квалификационна степен Магистър към крайния срок за кандидатстване; да имат минимален среден успех от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен Магистър – Много добър 5.00 или съответния еквивалент от системата за оценяване в държавата, в която е придобита степента.

Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2018 г.

За повече информация>>