Конкурс за юрисконсулти в Министерство на правосъдието

Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 2 щатни бройки за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Управление на собствеността“.

Юрисконсултът в отдела изготвя становища и разработва предложения за решения на правни проблеми в областта на обществените поръчки; осъществя процесуално представителство пред КЗК и ВАС по жалби по реда на ЗОП; планира, организира и изпълява дейностите по провеждане на обществени поръчки в Министерство на правосъдието.

Иискванията за заемане на длъжността са: висше юрисическо образование, професионален опит не се изисква, придобита юридическа правоспособност, компютърна грамотност.

Конкурсът се провежда чрез тест и интервю.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13 август 2018 г. 

За повече>>