Позиция за главен експерт в дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката

Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавен служител на позиция „главен експерт“ в отдел „Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и договаряне“, главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

Глаавният експерт в дирекцията участва в комисии за разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения; участва в екипи по договаряне за извършване на документална проверка на кандидатите и изготвя проекти на индивидуални договори/заповеди, както и изготвяне на проекти на решения за отказ; извършва проверка дали постъпилите искания за изменения на сключените договори не нарушават конкурентните условия, съществуващи  към момента на сключване на договора; въвежда и актуализира информация; участва в изготвянето на информация за предоставените държавни и минимални помощи при сключване на договори и съдейства за предоставянето й на министъра на финансите; участва в приемане и регистриране на проектни предложения; изготвя обстойни и задълбочени правни анализи, обхващащи националното и европейското законодателство и международното право.

Изисквания за заемане на длъжността: висше юридическо образование; придобита юридическа правоспособност; 4 години професионален опит в областта на системите за управление и изпълнение на програми и проекти, съфинансирани от ЕС или в областта на правото; владеене на английски език; добри компютърни умения и др.

Краен срок за подаване на документи: 15 януари 2018 г.

За повече информация>>