Курс по криминалистика

Заглавие: „Курс по криминалистика – Том 2 – Методология на криминалистическото познание“

Автор: Йонко Кунчев

Издателство: „Сиела“

Предмет на книгата са четири фундаментални за следствената и експертната практика криминалистически теории за: следите, диагностиката, диференциацията и идентификацията. Тези теории и основаните на тях методи са представени като система, определяща същността на методологията на криминалистическото познание. Разгледани са възможности за нейното по-нататъшно развитие. Монографията е предназначена за органите на досъдебното производство, съда, вещите лица в областта на криминалистическите експертизи, специалистите – технически помощници, оперативноиздирвателните органи, както и за студенти.

За повече информация>>