Конкурс за съдебни помощници в СГС

Софийски градски съд обявява конкурс за заемане на 6 щатни бройки на длъжността Съдебен помощник, от които 4 щатни бройки за Гражданско отделение – първоинстанционни състави, Гражданско отделение – въззивни състави и Търговско отделение и 2 щатни бройки за Наказателно отделение.

Съдебните помощници подпомагат съдиите в правораздавателната им дейност; извършват проверка по допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна; изготвят проекти на съдебни актове; проучват, анализират и обобщават правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси; дават мнения по дела, изготвят доклади и становища по правни въпроси; изпълняват и други задачи, възложени от административния ръководител, неговите заместници или съдии.

Кандидатите за длъжността следва да са завършили висше юридическо образование със среден успех от следването и държавните изпити не по-нисък от 4.50, да познават действащата нормативна уредба и тълкувателната практика на ВКС, да притежават висока езикова и писмена култура, отлична компютърна грамотност и умения за работа в екип.

Конкурсът се провежда на три етапа – допускане по документи, писмен изпит и устен изпит.

Краен срок за подаване на документи: 21 януари 2018 г.

За повече информация>>