Конкурс за длъжностно лице по защита на личните данни в МТСП

Министерство на труда и социалната политика обявява конкурс за заемане на длъжността „Длъжностно лице по защита на личните данни“.

Длъжностното лице по защита на личните данни осъществява дейности по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на личните данни и в съответствие с Общия регламент относно защита на личните данни; информира и консултира министъра и служителите за задълженията им, произтичащи от Общия регламент относно защита на личните данни и на нормативните актове, които регламентират защитата на личните данни; контролира и наблюдава спазването на правилата за защита на данните и осигурява прилагането на политиката за защита на данните в министерството.

Изисквания за заемане на длъжността: висше образование в областта на социални, стопански и правни науки; 5 години професионален опит; владеене на английски език.

Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.

Краен срок за подаване на документи: 8 януари 2021 г.

За повече информация>>