Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим

„Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим“

Поля Голева и Красен Стойчев

Издателство „Сиби“ представя новата книга „Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим“ на авторите Поля Голева и Красен Стойчев.

Трудът е посветен на гражданскоправната уредба на сдруженията и фондациите според действащото към 1 януари 2018 г. българското право.

В нея са анализирани както общите им характеристики в качеството им на юридически лица с нестопанска цел, така и спецификите в техния правен режим. Специално внимание се отделя на ЮЛНЦ за осъществяване на дейност в обществена полза. Предмет на анализ също така е и новият режим на вписването им в Агенцията по вписванията и на допустимата стопанска дейност. На фона на богата съдебна практика, натрупана през периода от приемането на ЗЮЛНЦ досега, в книгата се обсъждат интересни и дискусионни въпроси относно юридическия статус, управлението и дейността на сдруженията и фондациите. Като приложение в книгата са включени и международни принципи, които управляват и защитават гражданското общество.

За повече информация>>