„Информационно обслужване“ АД търси Експерт обществени поръчки

„Информационно обслужване“ АД търси да назначи Експерт – обществени поръчки.

Експертът – обществени поръчки изготвя цялостна документация във връзка с провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и ППЗОП и отговаря за подготовката и публикуването на процедурите чрез платформа ЦАИС ЕОП. Осигурява и отговаря за пълно комплектуване на документи  по обществени поръчки. Участва в процеса по сключване и възлагане на договори за обществени поръчки. Изготвя становища, свързани с подготовката на документация по провеждане на поръчки, съгласно ЗОП. Участва в комисии и изготвя документация, свързана с работата на комисията за провеждане на обществени поръчки, съгласно ЗОП. Изготвя становища и анализи по определени от Възложителя проблеми, свързани с обществени поръчки. Изготвя и изпраща информация по реда на ЗОП и ППЗОП до АОП. Разработва образци/формуляри за провеждане на процедури по реда на ЗОП, участва в комисии и др. Изготвя писма, становища, доклади, заявки и други документи, свързани с работата на отдела.

Изисквания за заемане на длъжността: Висше образование – юридическо или икономическо. Опит в конкурсни и тръжни процедури и по специално в областта на Закона за обществени поръчки. Опит в подготовка на документи за участие в международни процедури. Познаване разпоредбите на българското законодателство свързани с обществените поръчки.

За повече информация>>