Свободна позиция за юрисконсулт във Фантастико

Търговска верига „Фантастико“ търси да назначи юрисконсулт.

Юрисконсултът следва да се запознава своевременно с промените в действащото законодателство и да дава разяснения, указания и препоръки; да представлява работодателя пред държавни контролни органи във връзка с проверки; да консултира и изработва необходимите документи, договори, писма, становища; да дава необходими устни или писмени консултации; да води преговори по сключване на договори; да преглежда и съгласува изготвените проектодоговори, споразумения, анекси и кореспонденция; да представлява работодателя пред съдебните, прокурорските, следствените и полицейските органи, пред органи на местната и централна власт, юридически лица и обществени организации; да изготвя искови молби, жалби, възражения, становища, писмени защити, договори и други необходими документи.

Изискванията към кандидатите са следните: висше юридическо образования, минимум 5 години юридически стаж, компютърна грамотност, владеенето на английски език е предимство.

За повече информация>>