Правен режим на обществените поръчки по ЗОП

„Правен режим на обществените поръчки по ЗОП“

Антония Илиева, Пенчо Станкулов

Книгата представлява ръководство, което обхваща ключови моменти в нормативната уредба на обществените поръчки в Република България, въз основа на които се допускат най-често грешки, пропуски и нарушения от страна на субектите по ЗОП, управляващите органи и бенефициерите по ЗУСЕСИФ. В самостоятелен дял в съдържанието му е включен актуален списък със стандарти и разяснения по тях. Представена е и селектирана извадка на съотносимата практика на съдилищата в Република България и Комисията за защита на конкуренцията по разглежданата проблематика.

За повече информация>>