Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС. Том I. Антикартелно право

„Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС. Том I. Антикартелно право“

Иван Стойнев

Издателство „Сиела“ представя новата книга „Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС. Том I. Антикартелно право“ на автора Иван Стойнев.

Трудът представя основните елементи на забраната за споразумения, решения на сдружения на предприятия или съгласувана практика, имащи за цел или резултат нарушаването на конкуренцията между предприятията в рамките на Вътрешния пазар.

В изданието е анализирана практиката на ЕК и СЕС по прилагане на забраната, съдържаща се в чл. 101 ДФЕС, както и по прилагане на режима на индивидуално освобождаване. Разгледани са също и спецификите на отделните категории и видове хоризонтални и вертикални споразумения и съответните регламенти за групово освобождаване.

За повече информация>>