Спедиционният договор

„Спедиционният договор“

Жана Колева

В монографията е изяснено понятието за спедиционен договор чрез анализ на юридическите елементи в съдържанието на легалното определение.

Направено е сравнение със законодателствата на Германия, Австрия, Франция и Италия, за да се открият приликите и разликите.

Подробно се проследява усложнението в предмета на спедиционния договор, продиктувано от високите изисквания на търговската практика. В тази връзка са обсъдени два силно дискутирани в европейски план метода: абсорбционен и комбинационен. Не са пропуснати и разрешенията на soft law в този аспект. Обобщена е съдебната практика по въпроси относно отговорността, а това допринася за съобразяване на поведението на страните в бъдещи подобни отношения.

За повече информация>>