Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права

„Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права“

Делян Недев

Издателство „Сиела“ представя новата книга „Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права“ с автор Делян Недев.

Изследването се интересува от зависимостта на първично придобитото право от пораждащия го фактически състав. Авторът обхваща различни хипотези, като се обсъждат правата на оригинерния собственик, предходния титуляр на правото, техните кредитори и правоприемници. Много от поставените въпроси засягат различни правни отрасли: конституционно право, вещно, облигационно и семейно право, граждански процес, административно право и процес, наказателно право и процес.

За повече информация>>