Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право – 2017

„Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право – 2017“

Съставители: Стоян Ставру и Румен Неков

Издателство „Сиела“ представя новата книга „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право – 2017“.

„Като източник на общо и абстрактно регулиране на обществените отношения, нормативният акт не винаги съдържа пълна, ясна и непротиворечива уредба на обществените отношения, които регулира. При създаването на нормативния акт не могат да се предвидят и изчерпат всички хипотези, които възникват при реализиране на обществените отношения, чието развитие е непрекъснат процес. … В процеса на правоприлагане съдът извлича от неясната разпоредба ясна норма, от противоречивите разпоредби безпротиворечива норма, а при липса на разпоредба – отстранява непълнотата в нормативния акт чрез аналогия на закона или на правото. Чрез тълкуването по аналогия действащото право се доразвива, като при аналогия на закона се разширява приложното поле на съответната правна норма, а при аналогия на правото се установява липсващата преди това правна норма. “

За повече информация>>