Развитие на реформата на наказателния процес

„Развитие на реформата на наказателния процес“

Никола Манев

Издателство „Сиела“ представя новата книга на Никола Манев – „Развитие на реформата на наказателния процес“.

Една от особеностите на актуализацията на измененията и допълненията в НПК е ускорената и подчертана динамика на протичане на процесите по формиране на законодателна идея и нейното претворяване в норма на позитивното право. Реформата протича на три нива. Първо, що се отнася до процесуалната практика – дейността на съда, прокуратурата и разследващите органи. Там се установяват възможностите за засилване ефективността на наказателното правораздаване. Второ, действия на националния законодателен орган във връзка с провеждане на проучвания, криминологически и други правни анализи, изготвяне и разглеждане на проекти за закони. Третото ниво визира актове на общността на държавите, на международното публично право, включително регламенти, общи позиции, решения, рамкови решения на Съвета на Европа, препоръки на Комитета на министрите на СЕ и др. Те насочват към приемане на определени стандарти, задължителни на територията на общността, но и подлежащи на кооптиране в националното законодателство на всяка отделна държава. На тези три нива всяка нова информация или установяване на проблем изисква осмисляне и предлагане на решения.

Особено важно значение за развитието на реформата в наказателнопроцесуалното право има приетият през 2005 г. НПК, в сила от 2006 г., който обобщава предходните изменения и допълнения на НПК в периода 1990 – 2003 г., но и трасира нови тенденции.

В изданието са разгледани положения на сегашния НПК и са сравнени с разрешения с предходния, вече отменен, кодекс със същото наименование, взето е отношение и по действието на други закони, в тясна връзка с НПК, като Законът за специалните разузнавателни средства, Законът за МВР, Законът за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. За  пълнота на прегледа на материята относно реформата в наказателния процес, авторът взема и отношение към специализацията на държавните процесуални органи за разследване и съдене на лица в сферата на организираната престъпност и борбата с корупцията във високите етажи на властта и криминологическите аспекти на държавната политика в сферата на борбата с престъпността.

За повече информация>>