Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване

„Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване“

Михаил Малчев

Издателство „Сиела“ представя книгата на Михаил Малчев – „Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване“.

Книгата представлява самостоятелно монографично изследване, посветено на иска за наследство. При разработването на темата детайлно са анализирани централните въпроси, касаещи същността на института и тенденциите в развитието му. Специално внимание е отделено на теоретичните дискусии и практическите проблеми, отнасящи се до възникването, придобиването, притежанието и упражняването на правото на наследяване. Искът за наследство в логическа последователност се представя като универсално средство за разрешаване на породените в хода на възникване, придобиване, притежание и упражняване на правото на наследяване правни спорове между различните групи наследници и/или трети заинтересовани от наследяването лица. 

Анализът на ключови за наследството право правни явления е съпроводен с изводи на автора относно съдържанието на правото на наследяване, неговия обект и носител, упражняването и защитата му.

За повече информация>>