Индивидът в международното право

“Индивидът в международното право”

Диана Ковачева

Издателство “Сиела” представя новата книга “Индивидът в международното право” с автор Диана Ковачева.

Монографията изследва еволюцията в международния статус на физическите лица през призмата на развитието на международното право и анализира динамиката в съществуващите теории за неговите субекти в последния век.

Една от основните цели на изданието е да проследи разгръщането на международната правосубектност на индивида чрез постепенното придобиване на права и задължения, пряко възложени от международното право, на неговата международна отговорност, а също и развитието на международноправните способи за защита при нарушения на неговите права.
Друга важна цел, която си поставя  настоящият труд е да открои самостоятелния статус на физическите лица на международно ниво и да покаже, че еволюцията му е тясно свързана с развитието на международното право за защита правата на човека и международното хуманитарно право.

За повече информация>>