Глобата по българското наказателно право

„Глобата по българското наказателно право“

Розалина Николова

Издателство „Сиела“ представя новата книга „Глобата по българското наказателно право“ с автор Розалина Николова.

Настоящият труд е самостоятелно изследване, посветено на глобата по българското наказателно право. В него е направен обстоен исторически преглед на развитието на това наказание, както и съпоставка на глобата по българското наказателно право с глобата в други европейски държави. Основно място е отделено на същността на глобата като наказание, както и на сравнението й с глобата в други правни отрасли. Внимание е отделено и на освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба по чл. 78а НК. По всички разгледани аспекти са направени предложения de lege ferenda.​