Финансови правни отношения

„Финансови правни отношения в системата на публичните средства от европейските структурни и инвестиционни фондове“

Савина Михайлова-Големинова

Цялостна кодификация на обществените отношения в сферата на публичните средства  от Европейския съюз бе завършена с приемането на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Авторът си поставя за цел да открои как функционира системата на публичните средства от ЕСИФ.

В книгата се обръща внимание на новия програмен период и кохезионната политика, която ще бъде използвана като инструмент за развитие на кохезионните държави членки, като се засили използването на чисто пазарни механизми като разновидностите на финансовите инструменти в съчетание с БФП. 

Тематиката на настоящото изследванее е в процес на непрекъснато развитие и не би могло да бъдат обхванати детайлно всички нейни аспекти. Динамичността на процесите, включително и събитията, които се случват на ниво ЕС, позволяват същевременно в близко бъдеще да бъде изследвана системата отново, с оглед на новите тенденции.

За повече информация>>