Частното обвинение в българския наказателен процес

„Частното обвинение в българския наказателен процес“

Янко Ройчев

Издателство „Сиела“ представя новата книга „Частното обвинение в българския наказателен процес“ на автора Янко Ройчев.

Изданието представлява монографичен труд, обхващащ актуални, дискусионни, теоретически и практически значими въпроси относно частното обвинение като съвкупност от институти на наказателнопроцесуалното право, касаещи процесуалната дейност на частния обвинител и на частния тъжител.

Авторът разглежда редица аспекти на процесуалното положение на пострадалия в досъдебното производство, гражданския ищец и повереника, както и на правомощията на държавните процесуални органи.

Анализирани са множество литературни източници и актове на ЕСПЧ и на българските съдилища. Монографията съдържа научни и научно-приложни приноси. Констатирани са многобройни практически проблеми, за които са изложени становища. Книгата включва и аргументирани предложения за усъвършенстване на законодателството.

За повече информация>>