Апортът в капиталовите търговски дружества

„Апортът в капиталовите търговски дружества“

Атанас Петров

Издателство „Сиела“ представя новата книга „Апортът в капиталовите търговски дружества“ с автор Атанас Петров.

Изследването е посветено на частноправните аспекти на непаричните вноски в капиталовите търговски дружества. Изследваната тема е свързана и със значителни научни и практически предизвикателства, които се дължат на лаконичната нормативна уредба, свеждаща се основно до разпоредбите на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон.

В трудът е разгледано наличието на специален (облекчен) режим за извършване на непарични вноски в капиталовите търговски дружества от страна на държавата и общините, който значително се отклонява от правилата на ТЗ. В тази връзка е направена съпоставка между посочения облекчен ред и относимите разпоредби от правото на ЕС.

Изложеното в книгата аргументира актуалността на разглежданата тема и обосновава необходимостта от извършване на цялостно изследване на института на непаричните вноски и неговите частноправни аспекти.

Авторът прави опит за задълбочено и изчерпателно проучване на непаричните вноски, критична оценка на нормативната уредба, както и да предложи подход за разрешаване на спорните въпроси, за усъвършенстване и модернизиране на института.

За повече информация>>