Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ

‏“Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ“

Теодора Георгиева

Издателство „Сиела“ представя новата книга „Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ“ с автор Теодора Георгиева.

Книгата представлява актуално изследване на сравнимостта между престъплението и административното нарушение.

Авторът представя както от теоретична, така и от практическа гледна точка спецификите на единия и на другия вид противообществени деяния и на тяхното преследване.

Изданието се фокусира в практическите специфики, които са характерни за нелеката разделителна линия между степента на обществена опасност – основната разлика между двете правни явления.

Книгата цели да отговори на актуалните проблеми в правораздаването, като прилагането на принципа non bis in idem, анализирането на актуалните специални закони, регламентиращи специфичния правен ред при квалификацията на деянието, индивидуализацията на отговорността и съответното процесуално реализиране.

Изследването преминава през общ исторически преглед на развитието на административнонаказателното право в България и продължава в особеностите и спецификите на производствата в административното наказване, имащи специален правен режим на регулация, като прави и паралел с елементите на престъплението и особеностите на наказателния процес.

За повече информация>>