Административният договор по българското законодателство

„Административният договор по българското законодателство“

Христина Балабанова

Монографията разкрива същността на административния договор. За постигането на тази целта е анализирана нормативната уредба в законодателство на страните от Западна Европа и е съпоставена с регламентацията в Административнопроцесуалния кодекс и специалните закони.

Разгледани и обобщени са всички теоретични разработки по темата в българската правна литература и са сравнени с достиженията на западните учени. На тази база са направени редица предложения за усъвършенстване на законодателството и са дадени насоки за юриспруденцията.

За повече информация>>