Свободна позиция в БНБ за юрисконсулти

Българската народна банка обявява свободна позиция за юрисконсулти в дирекция „Обществени поръчки“.

Юрисконсултът в дирекцията подготвя и провежда обществените поръчки в БНБ;осъществява контрол по спазването на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП; изготвя и изпраща необходимата документация по ЗОП и ППЗОП за провеждане на обществени поръчки, както и документация за провеждане на процедури и търгове, регламентирани във Вътрешни правила на БНБ; представлява БНБ по съдебни дела и административни производства по обжалване на актове, издадени по реда на ЗОП.

Изискванията към кандидатите за заемане на длъжността са: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В1 според европейската езикова рамка), компютърна грамотност, с предимство се ползват кандидатите с опит в областта на обществените поръчки.

Подборът на кандидатите се извършва по документи и събеседване.

Краен срок за подаване на документи: 28 февруари 2019 г.

За повече информация>>