Конкурс за юрисконсулти в Агенция по вписванията

Агенция по вписванията обявява конкурс за заемане на 2 щатни бройки за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и деловодство“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“.

Юрисконсултът в отдела осъществява правна помощ на изпълнителния директор и на административните звена на АВ с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава мотивирани становища по правни въпроси; осъществява процесуално представителство на АВ и на изпълнителния директор на АВ; изготвя проекти на заповеди, договори и други актове; участва в изготвянето на документации, свързани с провеждане на процедури по реда на ЗОП, изготвя заповеди за назначаване на комисии, участва в провеждането на процедурите и в комисии за избор на изпълнител и др.

Изискванията за заемане на длъжността са: висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност, професионален опит не се изисква. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите – познаване на нормативната уредба, компютърна грамотност – MS Word, MS Excel и др.

Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

Краен срок за подаване на документи за участие: 17 май 2019 г.

За повече информация>>