„Агенция за събиране на вземания” ЕАД търси Юрисконсулт

„Агенция за събиране на вземания” ЕАД търси Юрисконсулт в Екип „Цесии и общи портфолиа – съдебно събиране“.

Юрисконсултът отговаря и следи за цялостното прилагане на съдебната процедура спрямо длъжниците на дружеството. Отговаря и следи за цялостния процес по изпълнителното производство и предприетите действия по отношение на лицата, получили изпълнителен лист. Осъществява комуникация с външни контрагенти на дружеството, в т.ч. юридическите взаимоотношения с банки и други финансови институции. Провежда ежедневна комуникация с клиенти със задължения към дружеството, с фокус върху големите кредитни екпозиции, с цел пълно погасяване на задълженията или уговаряне на план за разсрочени плащания. Извършва необходимите правни действия, както и изисквате такива от съответните съдебни изпълнители от цялата страна, с оглед своевременното събиране на дължимите вземания.

Изисквания: Висше юридическо образование, много добра компютърна грамотност – MS Office, юридически опит – минимум 1 година, опит в сферата на съдебното събиране и принудителното изпълнение се счита за предимство.

За повече информация>>